Triedenie bioodpadu je kľúčom k vyššej recyklácii a nižšiemu skládkovaniu

Autor: INEKO | 3.4.2020 o 9:00 | (upravené 3.4.2020 o 9:12) Karma článku: 3,61 | Prečítané:  1356x

Prinášame odporúčania pre vládu v oblasti odpadového hospodárstva. Podmienkou splnenia náročných cieľov je povinné triedenie bioodpadu, ako aj jednoznačné pravidlá, osveta a posilnená motivácia občanov odpad triediť.

INEKO venuje zvýšenú pozornosť odpadovému hospodárstvu, pretože ide o oblasť, v ktorej sa v najbližších 15 rokoch s cieľom splniť náročné ciele EÚ preinvestujú zo súkromných aj verejných zdrojov stovky miliónov a možno až miliardy eur. Súčasne podľa prieskumu Eurobarometra zverejneného v marci 2020 považujú obyvatelia Slovenska za najväčší environmentálny problém práve narastajúce množstvo odpadu (60 % respondentov). Vo verejnom záujme je efektívne hospodárenie s odpadom a tiež efektívne investovanie dostupných zdrojov.

V nadväznosti na analýzu volebných programov politických strán v oblasti odpadového hospodárstva preto prinášame odporúčania INEKO do programového vyhlásenia novej vlády:

Odporúčanie 1: Prehodnotiť a spresniť ciele, transparentne vyhodnocovať ich plnenie

 • Po analýze súčasného stavu a predpokladaného vývoja na Slovensku aj v Európskej únii prehodnotiť dlhodobé ciele v odpadovom hospodárstve. Zároveň vziať do úvahy dopady epidémie koronavírusu na ekonomiku a verejné financie. Na základe ekonomických a environmentálnych dopadov zvážiť možnosť využitia výnimky, čím by sa plnenie cieľov rozložilo na dlhšie obdobie. Ciele nastaviť realisticky.
 • Vypracovať cestovnú mapu, teda „podrobný plán“ plnenia cieľov na každý rok. Stanoviť krátkodobé merateľné ciele pre aktuálne volebné obdobie, t. j. do roku 2024 a to aj z hľadiska prijímaných nástrojov a subjektov odvetvia.
 • Plnenie cieľov priebežne vyhodnocovať a informácie zverejňovať na internetovej stránke. Zverejňovať ciele a ich plnenie aj v prípade organizácií zodpovednosti výrobcov a samospráv.

Odporúčanie 2: Zvýšiť stabilitu a predvídateľnosť zmluvných vzťahov medzi výrobcami, obcami a zberovými spoločnosťami, posilniť súťaživosť pri objednávaní služieb

 • Zlepšiť reguláciu odvetvia kvalitnými predpismi a vynucovaním dodržiavania pravidiel, aby nedochádzalo k výpadkom pri zbere triedeného odpadu, keď najmä začiatkom roka v dôsledku chýbajúcich zmlúv s organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV) nemá kto vyvážať vytriedený odpad z obcí.
 • Jednoznačne definovať okolnosti, za ktorých môžu byť vypovedané zmluvy medzi samosprávami, zberovými spoločnosťami a OZV. Dnes sú tieto zmluvy ľahko vypovedateľné, čo môže viesť zberové spoločnosti k uprednostňovaniu nižších investícií do nádob a zberných miest. Najnákladnejšie obce čelia riziku neodôvodneného jednostranného vypovedania zmlúv zo strany OZV, čo vedie k absencii koncepčného budovania triedeného zberu. Predvídateľnosť a nepretržitú dostupnosť služby zabezpečiť zákonnými úpravami, napríklad uplatnením kontraktov na viacročné obdobie. Ak by boli obce dlhodobejšie zazmluvnené, OZV by presne vedeli na základe infraštruktúry, koľko ton ktorého materiálu je možné v obci vyzbierať a podľa toho by zazmluvňovali výrobcov.
 • Spružniť súčasný systém evidencie na ministerstve životného prostredia, aby OZV mali už pred začiatkom kalendárneho roka informáciu o svojom podiele na trhu a dokázali uzatvoriť zmluvy s proporcionálnym počtom obcí z hľadiska počtu obyvateľov. Stanoviť termíny, dokedy majú mať výrobcovia uzavreté zmluvy s OZV.
 • Uplatňovať a prípadne zvýšiť sankcie pre výrobcov tak, aby boli motivačné a žiadnemu výrobcovi by sa neoplatilo vzdať sa zodpovednosti za svoj odpad a zostať nezazmluvneným.
 • Podporiť združovanie (najmä malých) samospráv s cieľom posilniť ich vyjednávaciu pozíciu voči OZV a zberovým spoločnostiam.
 • Posilniť súťaživosť pri objednávaní služieb zberových a spracovateľských firiem obcami (pre netriedený zber), lebo v týchto službách sa v systéme koncentrujú najväčšie výdavky.

Odporúčanie 3: Zreálniť prijaté opatrenia pri skládkovaní, zbere a triedení odpadu

 • Pokračovať v realizácii prijatých opatrení súvisiacich s nakladaním s komunálnym odpadom:
  • vládou stanovené zvyšovanie poplatkov za ukladanie komunálneho odpadu na skládky,
  • povinné vybavenie zberných vozidiel vážnym systémom,
  • dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládky,
  • vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
 • S ohľadom na dopady epidémie koronavírusu na ekonomiku a verejné financie, ako aj reálne možnosti zodpovedných aktérov (výrobcov, obce, zberové a spracovateľské spoločnosti), prehodnotiť časový harmonogram, rozsah a súbeh uvedených opatrení, ktorých realizácia sa očakáva v najbližších rokoch. Prijať taký prístup, ktorý zaručí realizovateľnosť opatrení a neohrozí plnenie cieľov triedenia a recyklovania komunálneho odpadu a minimalizovania ukladania odpadu na skládky.

Odporúčanie 4: Dobudovať infraštruktúru v odpadovom hospodárstve efektívnym a transparentným spôsobom

 • Podporovať triedenie odpadu priamo pri zdroji, teda občanmi, s cieľom výrazne zvýšiť mieru recyklovania a znížiť mieru zvyškového skládkovania odpadu.
 • Efektívne využívať súčasné kapacity na dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu a likvidovanie nerecyklovateľných odpadov (spaľovne, cementárne).
 • Pri rozhodovaní o nových investíciách analyticky vyhodnotiť ich hodnotu za peniaze v porovnaní s dostupnými alternatívami. Podporovať súkromnú iniciatívu pri realizácii investícií za predpokladu jasného vymedzenia a predvídateľného postihovania negatívnych externalít, t. j. napríklad stanovenie poplatkov za skládkovanie a emisných noriem pri spaľovaní odpadu.
 • Pri podpore konkrétnych projektov využívať eurofondy, testovať ich ekonomickú udržateľnosť a zamerať sa na eliminovanie vniknutých negatívnych externalít.
 • Preskúmať možnosti využívania biodpadu ako alternatívneho paliva v elektrárni v Novákoch po skončení ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre v roku 2023.
 • Prehodnotiť spustenie povinného zálohovania plastových fliaš a hliníkových plechoviek, ktoré sa má v zmysle zákona  č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje rozbehnúť v roku 2022. Stanoviť si primárny cieľ a analyzovať podľa princípu hodnota za peniaze, aké opatrenie je pre Slovensko najvýhodnejšie.
 • Do rozhodovacieho procesu o investíciách zapojiť samosprávy, pretože práve obce a ich obyvatelia budú vo zvýšených poplatkoch za komunálny odpad znášať ekologickejšie nakladanie s odpadmi.

Odporúčanie 5: Podporovať množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

 • Podporovať uplatňovanie množstvového zberu v obciach, t. j. platenie občanov za množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktoré vyprodukujú.
 • Vláda by mala zrozumiteľným a vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť samosprávam informácie, aké zvýšené výdavky im vyplynú po prijatí novely zákona o odpadoch z roku 2019 a ponúknuť im nástroje na zmiernenie dopadov, napríklad využívanie rôznych foriem množstvového zberu.
 • Pri množstvovom zbere minimalizovať možné negatívne dopady (umiestňovanie zmesového odpadu do nádob na triedený zber, vytváranie čiernych skládok, odpadová turistika, vážiť aj triedený komunálny odpad).

Odporúčanie 6: Podporovať zber a kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 • Kontrolovať obce a aj pod hrozbou sankcií od nich vyžadovať, aby vykonávali zber alebo zabezpečovali kompostovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, lebo sa v ňom skrýva najväčší potenciál na zvýšenie recyklovanej zložky komunálneho odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad totiž tvorí 30 až 50 % zmesového komunálneho odpadu.
 • Preskúmať možnosti získavania použiteľných štatistických údajov o množstve skompostovaného bioodpadu. Skompostovaný bioodpad by sa mal podieľať na celkovej základni komunálneho odpadu a mal by zvyšovať percento recyklovanej zložky odpadu.

Odporúčanie 7: Prijať jednoznačné a účinné štandardy zberu triedeného odpadu

 • S cieľom zvýšiť mieru triedenia a recyklovania komunálneho odpadu sfunkčniť a spresniť súčasný minimálny štandard zberu triedeného odpadu. Zvážiť rozšírenie štandardu o nové ukazovatele, napríklad v dostupnosti nádob, ich objeme na plochu alebo počet obyvateľov – inšpirovať sa najlepšími praktikami štátov EÚ. Pri nastavení štandardov zohľadniť regionálne potreby.
 • Preniesť zodpovednosť za dodržiavanie štandardov z obcí na OZV (v dodávaní optimálneho počtu kontajnerov či vriec). Od obcí vyžadovať individuálne plnenie cieľov triedeného zberu, pričom konkrétny spôsob dosiahnutia cieľov ponechať na dohodu obce a OZV.
 • Kontrolovať dodržiavanie minimálneho štandardu a zaviesť sankcie za jeho nedodržiavanie.

Odporúčanie 8: Prijať jasné pravidlá pri zbere triedeného odpadu, informovať a vzdelávať

 • Na zvýšenie miery triedenia komunálneho odpadu nastaviť jednoznačné pravidlá na zber a nakladanie s komunálnym odpadom. Iniciovať osvetu medzi obcami aj občanmi o týchto pravidlách, vymedziť povinnú vzájomnú súčinnosť obcí a OZV pri informovaní občanov o nastavených pravidlách, ako aj o význame triedeného zberu. Lepšou informovanosťou zamedziť praxi, keď občania na základe nesprávnych pokynov podľa IEP často presmerujú najmenej recyklovateľný odpad do zmesového odpadu, čoho dôsledkom nesú náklady za tento odpad občania namiesto výrobcov.
 • Požadovať od obcí pravidelné vyhodnocovanie a zverejňovanie informácií o plnení cieľov triedenia odpadu. V prípade neplnenia cieľov požadovať zverejnenie vysvetlenia.
 • Vniesť do školských osnov environmentálnu výchovu vrátane problematiky nakladania s odpadmi. 

Odporúčanie 9: Odstrániť krížové dotovanie a podporiť ekologickejšie obaly

 • Zmapovať a odstrániť krížové dotovanie medzi jednotlivými skupinami materiálov v systéme poplatkov, ktoré platia výrobcovia za nakladanie s triedenými odpadmi s cieľom zefektívniť a stransparentniť systém.
 • Vypracovať a uplatňovať princípy na zvýhodnenie výrobcov používajúcich ekodizajn, ktorými sa negatívne vymedzia a budú penalizovať výrobcovia s využívaním materiálov s nižším stupňom recyklovateľnosti a s vyššími nárokmi na zber a spracovanie obalov.

Odporúčanie 10: Vykonávať lepšiu evidenciu a kontrolu

 • Vypracovať jednotné metodiky a zlepšiť evidenciu v systéme komunálneho odpadového hospodárstva, s dôrazom na elektronickú komunikáciu.
 • Posilniť kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel zo strany výrobcov, OZV a obcí – efektívnejší zber údajov o kontrolovaných subjektoch, zvýšenie kapacít kontrolných orgánov, vyššia frekvencia kontrol, sfunkčnenie systému ukladania pokút pri porušení pravidiel, prípadné zvýšenie existujúcich sadzieb.

 

Jozef Hajko, Peter Goliaš

INEKO

Odporúčania sme vypracovali vďaka finančnej podpore organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI – PAK. Viac informácií o odporúčaniach si prečítajte tu.

 

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA MIROSLAVA BEBLAVÉHO

Orbán chce nový Harvard. A čo my?

Najlepšia slovenská univerzita je v siedmej stovke. S kazašskou a filipínskou.


Už ste čítali?